Studia

Lektury greckie i łacińskie

 
ZAJĘCIA LEKTUROWE W ROKU AKADEMICKIM 2023-24 (terminy)

 

Zajęcia z lektur i kanon lektur 

 

studia licencjackie

Zajęcia Lektury greckie i łacińskie w oryginale mają promóc studentowi w nabyciu umiejętności samodzielnego tłumaczenia, analizy i interpretacji tekstów autorów starożytnych oraz w przygotowaniu się do zaliczenia lektur zgodnie z wykazem dla każdego roku/etapu studiów (zob. kanon lektur poniżej).  Program studiów licencjackich przewiduje 10 godz. (5 spotkań) zajęć z lektur na I roku oraz  20 godz. zajęć z lektur (10 spotkań) na II i III roku. 

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (prowadzący zajęcia z lektur może wyznaczyć dodatkowe warunki zaliczenia) oraz zaliczenia wszystkich wyznaczonych lektur. Lektury zalicza się tylko u wyznaczonych egzaminatorów (zob. kanon lektur), podczas ich dyżurów. Zaliczenie zajęć oraz oceny z egzaminów z lektur są wpisywane przez egzaminatora na karcie lektur  (wresja papierowa). Kartę można wziąć z sekretariatu albo wydrukować ze strony ifk (zakładka STUDIA > zakładka druki i formularze). Przed przekazaniem egzaminatorowi karty do  wpisania oceny, w karcie powinno już widnieć nazwisko egzaminatora oraz nazwa zaliczanej lektury, egzaminator wpisuje tylko ocenę i się podpisuje. Po uzyskaniu zaliczenia zajęć z lektur (na zal.) oraz kompletu wpisów z lektur (na ocenę) w karcie lektur, student zgłasza się do opiekuna roku po obliczenie średniej z ocen w karcie lektur. Średnią wylicza się, zaokrąglając wynik zgodnie z zasadą:do 3,40 – dostateczny, powyżej 3,40  do 3,75 – dostateczny plus, powyżej 3,75 do 4,20 – dobry, powyżej 4,20 do 4,75 – dobry plus, powyżej 4,75 – bardzo dobry. Przy przeważającej liczbie 5! – celujący. Tak wyliczoną średnią (przez prowadzącego zajęcia albo kierownika studiów) wpisuje się do USOS jako końcową ocenę przedmiotu „Lektury greckie i łacińskie w oryginale”.

UWAGA: Lektury należy zaliczać w ciągu semestru, nie czekając na zaliczenie z zajęć z lektur.

Na zaliczenie lektury należy przynieść tekst wydania krytycznego (najlepiej dwa egzemplarze, także dla egzaminatora) – zalecamy więc raczej wizytę w bibliotece niż drukowanie tekstu z Internetu (ta uwaga nie dotyczy semestru zimowego, który ma się odbywać zdalnie). Nie należy wybierać tekstu tłumaczonego na zajęciach.

Na zaliczeniu lektury w oryginale sprawdzana jest:

  • umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,
  • podstawowa wiedza o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),
  • znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;
  • umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),
  • w przypadku poezji – znajomość metryki.

Kanon lektur 

Rok 1

lektury łacińskie

grupa zerowa

1. Caesar, De bello Gallico lub De bello civili (5 stron wg wydania z serii Oxford Classical Text lub podobnego wydania)

dr Katarzyna Jasińska-Zdun lub dr Magdalena Zawadzka

grupa zaawansowana

1. Caesar, De bello Gallico lub De bello civili (15 stron OCT)

dr Katarzyna Jasińska-Zdun lub dr Magdalena Zawadzka

2. Catullus (5 utworów, w tym 1 dłuższy)

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec lub mgr Dorota Sutkowska

lektury greckie

1. Menander, Monosticha (15 sentencji)

dr Katarzyna Pietruczuk lub mgr Monika Mikuła

Rok 2

lektury łacińskie

1. Cicero, różne pisma (25 stron OCT, w tym min. 10 stron mów, min. 5 stron pism filozoficznych lub retorycznych, min. 3 strony listów)

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek lub dr hab. Bartłomiej Czarski

2. Sallustius (10 stron OCT)

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski lub mgr Dorota Sutkowska

3. poezja augustowska: Ovidius i Propertius (po 1 elegii) oraz Vergilius, jedna cała Bucolica lub Georgica (100 wersów)

dr hab. Jan Kwapisz lub dr hab. Bartłomiej Czarski

lektury greckie

1. Xenophon, Anabasis lub Commentarii (10 stron OCT)

dr Magdalena Popiołek lub dr Adam Włodarczyk

Rok 3

lektury łacińskie

1. Livius, Ab Urbe condita (20 stron OCT)

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski lub mgr Dorota Sutkowska

2. Vergilius, Aeneis (300 wersów - lub cała księga na ocenę celującą)

 dr Magdalena Zawadzka lub dr Maciej Staniszewski

3. Ovidius, Metamorphoses (300 wersów)

dr Konrad Kokoszkiewicz lub prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

lektury greckie

1. Plato, Dialogi (15 stron OCT - lub cały dialog na ocenę celującą)

dr hab. Jan Kozłowski lub dr Katarzyna Pietruczuk

2. Elegicy epoki archaicznej (Theognis, Solon, Xenophanes i inni) lub epigramy z Antologii palatyńskiej (100 wersów)

dr hab. Jan Kwapisz  lub dr Maciej Staniszewski

studia magisterskie

Zajęcia Lektury greckie i łacińskie w oryginale mają przygotować studenta do samodzielnego tłumaczenia, analizy i interpretacji tekstów starożytnych przewidzianych do zaliczenia na I i II etapie studiów (zob. kanon lektur poniżej).  Program studiów przewiduje 10 godz. (5 spotkań) zajęć z lektur na I i II roku studiów magisterskich.

Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywności na zajęciach (prowadzący zajęcia z lektur może wyznaczyć dodatkowe warunki zaliczenia) oraz zaliczenia wszystkich wyznaczonych lektur. Lektury zalicza się tylko u wyznaczonych egzaminatorów (zob. kanon lektur), podczas ich dyżurów. Zaliczenie zajęć oraz oceny z egzaminów z lektur są wpisywane przez egzaminatora na karcie lektur na dysku dostępnym dla pracowników toku studiów, prowadzącego zajęcia oraz koordynatora przedmiotu i opiekuna roku (student otrzymuje od egzaminatora potwierdzenie uzyskania oceny z egzaminu via mail albo na karcie papierowej). Po uzyskaniu zaliczenia zajęć z lektur (na zal.) oraz kompletu wpisów z lektur (na ocenę) w karcie lektur, student zgłasza się do opiekuna roku po obliczenie średniej z ocen w karcie lektur. Średnią wylicza się, zaokrąglając wynik zgodnie z zasadą:do 3,40 – dostateczny, powyżej 3,40  do 3,75 – dostateczny plus, powyżej 3,75 do 4,20 – dobry, powyżej 4,20 do 4,75 – dobry plus, powyżej 4,75 – bardzo dobry. Przy przeważającej liczbie 5! – celujący. Tak wyliczoną średnią wpisuje się do USOS jako końcową ocenę przedmiotu „Lektury greckie i łacińskie w oryginale”.

UWAGA: Lektury należy zaliczać w ciągu semestru, nie czekając na zaliczenie z zajęć z lektur.

Na zaliczenie lektury należy przynieść tekst wydania krytycznego (najlepiej dwa egzemplarze, także dla egzaminatora) – zalecamy więc raczej wizytę w bibliotece niż drukowanie tekstu z Internetu (ta uwaga nie dotyczy semestru zimowego, który ma się odbywać zdalnie). Nie należy wybierać tekstu tłumaczonego na zajęciach.

Na zaliczeniu lektury w oryginale sprawdzana jest:

  • umiejętność poprawnego czytania i sprawnego tłumaczenia tekstu oraz dokonania jego analizy gramatycznej,
  • podstawowa wiedza o autorze i dziele (kontekst literacki i historyczny),
  • znajomość postaci, miejsc, wydarzeń historycznych i innych faktów wspomnianych w tekście;
  • umiejętność analizy aparatu krytycznego, podstawową wiedzę o tradycji rękopiśmiennej tekstu (od II roku studiów I stopnia),
  • w przypadku poezji – znajomość metryki.

 

Rok 1 (specjalizacja klasyczna i neolatynistyczna)

lektury łacińskie

1. Horatius, Carmina (20 utworów – lub księga pierwsza na ocenę celującą)

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec lub dr hab. Bartłomiej Czarski

2. Tacitus (20 stron OCT)

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek  lub dr Magdalena Zawadzka

3. Seneca, Dialogi lub Epistulae, lub Augustinus, Confessiones lub De civitate Dei (10 stron OCT)

dr hab., prof. uw. Jan Kozłowski (Augustyn) lub dr Magdalena Zawadzka (Augustyn lub Seneka)

lektury greckie

1. Herodotus i Thucydides (po 10 stron OCT)

dr Katarzyna Pietruczuk  lub dr Maciej Staniszewski

2. Aristophanes lub Menander (200 wersów - lub cała komedia na ocenę celującą)

dr Maciej Staniszewski lub prof. dr hab. Mikołaj Szymański

3. Homerus, Ilias lub Odyssea (1 księga lub 350 wersów)

dr hab., prof. uw. Jan Kwapisz  lub prof. dr hab. Mikołaj Szymański 

 

Rok 2 (specjalizacja klasyczna)

lektury łacińskie

1. Plautus lub Terentius (400 wersów - lub cała komedia na ocenę celującą)

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek lub dr Katarzyna Jasińska-Zdun

2. Lucretius, De rerum natura (300 wersów)

prof. dr hab. Mikołaj Szymański lub mgr Inga Grześczak

3. Proza nowołacińska: Petrarca, Erasmus Roterodamus, Martinus Cromerus lub Matthias Sarbievius(10 stron)

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski lub prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

lektury greckie

1. Aeschylus, Sophocles lub Euripides (1 tragedia)

dr Katarzyna Pietruczuk  lub prof. dr hab. Mikołaj Szymański 

2. Liryka archaiczna lub Callimachus, Theocritus lub Apollonius Rhodius (100 wersów)

dr hab., prof. uw. Jan Kwapisz  lub dr Maciej Staniszewski

3. Novum Testamentum (5 rozdziałów)

dr hab., prof. uw. Jan Kozłowski lub mgr Monika Mikuła 

 

Rok 2 (specjalizacja neolatynistyczna - nieuruchomiona) 

lektury łacińskie

1. Plautus lub Terentius (300 wersów – lub cała komedia na ocenę celującą) 

2. Lucretius, De rerum natura (200 wersów) 

3. Novum Testamentum (Wulgata) (5 rozdziałów)

lektury nowołacińskie

Proza nowołacińska: 

Francesco Petrarca, Erasmus Roterodamus lub Martinus Cromerus (20 stron) 

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Poezja nowołacińska:

Jan Kochanowski – liryki (5 ód) lub Elegie (3)

Klemens Janicki – 3 elegie (w tym Tristia I 7 - De se ipso ad posteritatem)

Maciej Kazimierz Sarbiewski – Pieśni (10 stron tekstu łacińskiego)

dr hab. Bartłomiej Czarski