Studia

Praktyki zawodowe na III roku

Na studiach pierwszego stopnia obowiązuje realizacja programu specjalizacji zawodowej, w tym również praktyk studenckich. Sposób odbywania i zaliczania praktyk określa Regulamin Praktyk w Instytucie Filologii Klasycznej, który stanowi, że:

Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż 40 godzin, za co otrzymuje 2 punkty ECTS i zaliczenie na ocenę.

Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, wydawnictwach, mediach lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA.

Szczegółowych informacji udziela koordynator praktyk w Instytucie Filologii Klasycznej mgr Monika Mikuła. Wszystkie informacje zawarte są w sylabusie praktyk.

 

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia klasyczna

Postanowienia ogólne

1. Instytut Filologii Klasycznej, zwany dalej "Instytutem", organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż 40 godzin.

Cele praktyk

3. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

 • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, zwłaszcza w ramach realizowanej specjalizacji zawodowej,  i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Organizacja praktyk

4. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. praktyk (dalej - Pełnomocnik ds. praktyk).

5. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi Pełnomocnik ds. praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

Terminy praktyk

6. Student musi zakończyć praktyki przed przystąpieniem do sesji letniej trzeciego roku studiów.

Miejsce odbywania praktyk

7. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, wydawnictwach, mediach lub innych jednostkach organizacyjnych - zwanych dalej "Firmą/Instytucją" - jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. i realizowanej przez niego specjalizacji zawodowej

8. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

9. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

10. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA.

Formy praktyk

11. Ustala się następujące formy praktyk:

11.1. Praktyka zorganizowana - student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

11.2. Praktyka indywidualna - student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, a Instytut sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

11.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiówi realizowanej specjalizacji zawodowej;

11.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

11.5 W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in.

 • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych,
 • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,
 • udział w akcjach promujących Uniwersytet,
 • organizacja życia kulturalnego i gospodarczego Uniwersytetu, 
 • organizacja życia naukowego i sportowego Uniwersytetu.

12. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.

13. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

Obowiązki odbywającego praktyki

14. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

15. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

 • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;
 • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;
 • dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

16. W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem ds. praktyk a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do obycia praktyki.

17. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

 • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet,
 • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
 • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

18. Ze strony internetowej Instytutu zakładka Praktyki student powinien w zależności od potrzeb pobrać stosowne pliki:

 • wzór skierowania na praktyki - Załącznik_nr_1a
 • wzór Porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją - Załącznik nr 1
 • wzór Ramowego programu praktyki - Załącznik nr 2
 • wzór Zaświadczenia o odbyciu praktyki - Załącznik nr 3 (wypełnia Firma/Instytucja )
 • wzór Samooceny Praktykanta
 • wzór Oceny Praktykanta
 • wzór Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form działalności - zal4
 • wzór Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula.

Warunki zaliczenia praktyki

19. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów:, czyli porozumienia w sprawie organizacji praktyk między Uniwersytetem a firmą, w której odbywała się praktyka lub wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk.  

20. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji winno zawierać zgodnie z załączonym wzorem:

 • pieczęć Firmy/Instytucji,
 • dane studenta,
 • dane Firmy/Instytucji,
 • termin i wymiar godzin praktyki,
 • zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,
 • ogólną opinię o praktykancie,
 • ogólną ocenę odbytej praktyki,
 • imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki

Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik/Koordynator ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów, czyli: porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją wraz z ramowym programem praktyk, zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/instytucji oraz formularza praktyk i formularza samooceny.

21. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków. 

22. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

23. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

24. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

25. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.

26. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia programu studiów I-go stopnia. Student zobowiązany jest odbyć praktykę i rozliczyć się z niej z końcem szóstego semestru studiów.

Postanowienia końcowe

27. Student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.

28. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.

29. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

30. Instytut nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

31. W przypadku, gdy Firma/Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Firmą/Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

32. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

33. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.

34. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.