Rekrutacja

Studia II stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA 2023/2024

 

Wybór specjalizacji należy zgłosić Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów!

 

kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

specjalizacja: do wyboru: moduł filologia klasyczna lub moduł neolatynistyczny

poziom kształcenia: drugiego stopnia

profil kształcenia: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

czas trwania: 2 lata

limit miejsc: 10

limit miejsc w ramach przeniesienia: 5

kontakt: rekrut.ifk@uw.edu.pl, 22 55 20 166

 

Zapoznaj się z informacjami o kierunku w linku umieszczonym poniżej!

Filologia_klasyczna_i_studia_śródziemnomorskie_opis_kierunku

Film promocyjny 2020 

Film promocyjny z 2015 roku

Zapytaj o studia naszych studentów na stronach (o każdej porze):

IFK UW Kandydaci 2020

Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW

Koło Naukowe Młodych Klasyków na instagramie

 

 

 Harmonogram rekrutacji:

 

I tura

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 11.07.2024;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy)/egzamin: 17.07.2024;
 • ogłoszenie wyników: 22.07.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 23-25.07.2023 I tura (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

II tura zostanie uruchomiona w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze.

 

ZASADY REKRUTACJI 

 

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-FLKLS/?from=field:P_FLKS

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

Podstawą rekrutacji będzie lista rankingowa utworzona na podstawie ocen z egzaminu wstępnego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Egzamin wstępny – ustny. Egzamin składa się z 3 części sprawdzających:

 • I cz.  znajomość języka łacińskiego (tłumaczenie fragmentu tekstu Cycerona albo Wergiliusza)
 • II cz. – znajomość języka (staro)greckiego (tłumaczenie fragmentu tekstu Ksenofonta albo Platona)
 • III cz. – ogólne przygotowanie do studiów na filologii klasycznej (kandydat prezentuje dwa wylosowane zagadnienia z zakresu zagadnień egzaminacyjnych)

Punktacja:Z każdej części egzaminu kandydat uzyskuje ocenę w skali od bardzo dobry do niedostateczny. Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części egzaminu jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu. Oceną końcową jest średnia ocen z trzech części przeliczana na punkty zgodnie z zasadą:

 • bardzo dobry (5) – 100 pkt.
 • dobry plus (4+) – 85 pkt.
 • dobry (4) – 80 pkt.
 • dostateczny plus (3+) – 75 pkt.
 • dostateczny (3) – 60 pkt.

Maksymalna liczba punktów – 100.Liczba punktów umożliwiająca przystąpienie do rekrutacji: 60.

Zagadnienia gramatyczno-składniowe do I części egzaminu

według gramatyk:

 • Z. Samolewicz, Z. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000
 • J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (1997, 1999, 2000)

Zagadnienia gramatyczno-składniowe do II części egzaminu

według podręcznika:

 • M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes, Warszawa 2017 (bez appendiksów 1-4)

Zagadnienia egzaminacyjne do III cz. egzaminu

  • Mitologia

  1. Genealogia bogów. Bogowie olimpijscy i ich rzymskie odpowiedniki.
  2. Przykłady postaci i wątków mitologicznych najczęściej wykorzystywanych w literaturze greckiej i rzymskiej.
  3. Achilles, Odys, Orfeusz … – niejednoznaczny obraz herosa (na przykładzie tekstów literackich).
  4. Teogonia Hezjoda, Aitia Kallimacha, Biblioteka Ps.-Apollodora – źródło wiedzy o mitach dla epok późniejszych. Recepcja w kulturze nowożytnej (wybrane przykłady z literatury, muzyki  i sztuk pięknych).

  • Dramat

  5. Religijna proweniencja dramatu starożytnego.
  6. Budowa dramatu a sposób jego wystawiania (budowle teatralne w Grecji i Rzymie, aktorzy).
  7. Rozwój gatunków w kontekście politycznym, społecznym i literackim

  • Epika i liryka

  8. Iliada vs Odyseja – ich podobieństwa i różnice. Sposób prowadzenia narracji i ukazania bohaterów.
  9. Eneida – czy to tylko epos narodowy w „służbie władzy”?
  10. Liryka grecka – w kontekście społecznym i religijnym Liryka rzymska z przełomu I w. p.n.e. i I w. n.e. a jej greckie źródła.
  11. Wybitni lirycy greccy i rzymscy. Twórczość kobiet.
  12. Poezja hellenistyczna – jej oryginalność a kontynuacja dawniejszych gatunków.

  • Historiografia

  13. Od logografów do Tacyta i Ammiana – rozwój historiografii greckiej i rzymskiej. Znani autorzy dzieł historycznych.
  14. Kronikarze i plotkarze – próba obiektywnego spojrzenia na wydarzenia historyczne i dostarczenie rozrywki czytelnikom.
  15. Różne tradycje historiografii starożytnej – początki refleksji historycznej, dzieła biograficzne i anegdotyczne, annalistyka, inne gatunki pisarstwa naukowego

  • Filozofia

  16. Forma dialogu w literackich tekstach filozoficznych jako dziedzictwo majeutycznej metody Sokratesa (np. dialogi Platona i Cycerona).
  17. Filozofia rzymska spadkobierczynią filozoficznych szkół hellenistycznych (stoicy, cynicy, epikurejczycy).
  18. De rerum natura Lukrecjusza i Metamorfozy Owidiusza – filozofia w ujęciu poetyckim.

  • Retoryka

  19. Cele i zadania mówcy w rozumieniu starożytnych (Arystoteles, Cyceron, Kwintylian).
  20. Teksty teoretyczne a praktyka codzienna – mówcy na agorze i forum. Schemat konstruowania mowy.
  21. Słynni mówcy greccy i rzymscy oraz kanon ich mów.

  • Edycja i krytyka tekstu.

  22. Wiedza o podstawowych zagadnieniach: transmisja tekstów starożytnych, ustalanie pokrewieństwa rękopisów, budowa i konwencje aparatu krytycznego.

  • Metryka grecka i łacińska.

  23. Znajomość podstawowych pojęć i miar metrycznych: heksametr, dystych elegijny, trymetr jambiczny, tetrametr trocheiczny katalektyczny, tetrametr i dymetr anapestyczny, podstawowe miary Horacego (strofa alcejska i saficka).

  • Życie codzienne

  24. Źródła materialne (archeologiczne) a przekazy literackie zawierające informacje o życiu codziennym (komedia, epigramaty, utwory Petroniusza i Apulejusza).
  25. Greckie i rzymskie zwyczaje i obrzędy związane z tzw. okresami przejścia: narodzinami – wejściem w dorosłość – śmiercią.
  26. Związki literatury i sztuki z życiem politycznym. Teksty literackie (komedie, mowy) jako oręż polityczny. Utwory legitymizujące władzę, mecenat cesarski.
  27. Druga sofistyka – jej źródła i prądy. Główne postaci (Lukian z Samosat) i ich twórcze dokonania.
  28. Dziedzictwo literatury starożytnej w tekstach autorów chrześcijańskich (św. Augustyn, św. Hieronim). Homo Christianus czy Ciceronianus?

   

Szczegółowe tematy i bibliografia, które mogą pomóc w przygotowaniu zagadnień egzaminacyjnych, znajdują się w sylabusach do przedmiotów zamieszczonych w USOS: Literatura grecka i łacińska – epika i liryka, Literatura grecka i łacińska – proza, Literatura grecka i łacińska – dramat.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim 

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie (dotyczy kandydatów nieposiadających dokumentu poświdczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 pkt. 
Maksymalna liczba punktów 100. 
Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Zwolnienie z całego egzaminu

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii klasycznej będą kwalifikowani na podstawie rankingu ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zasady przeliczania oceny z dyplomu na punkty obowiązują takie same jak oceny z egzaminu wstępnego.

Zwolnienie z części egzaminu sprawdzającej znajomość języka łacińskiego lub greckiego 

Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów (innym niż filologia klasyczna), którzy zdali egzaminy przewidziane na II lub III rok studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna 

 • z języka łacińskiego lub z gramatyki opisowej języka łacińskiego,
 • z języka (staro)greckiego lub z gramatyki opisowej języka (staro)greckiego,

są zwolnieni odpowiednio z części sprawdzającej znajomość j. łacińskiego albo j. (staro)greckiego, albo obu. W takiej sytuacji ocena uzyskana z wyżej wymienionych egzaminów zostanie wliczona do średniej ocen z egzaminu wstępnego.

 

REKRUTACJA-WYMAGANE DOKUMENTY

  Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.                                                     

 Więcej informacji o samym procesie rejestracji znajdziesz na stronach:

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

 O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału Polonistyki.

 W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen. W przypadkach szczególnych, np. losowych Dziekan Wydziału Polonistyki może podjąć decyzję o przyjęciu z pominięciem tego kryterium.

 

By wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uw.edu.pl. Załóż tam osobiste konto rejestracyjne i uzupełnij wymagane dane.