Studia

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja zawodowa nauczycielska nieobowiązkowa na studiach II stopnia dla studentów specjalności filologia klasyczna  

 

Program obowiązujący od roku 2020/2021
 
Szczegóły realizacji programu należy ustalić na początku października z mgr Moniką Mikułą – kierownikiem studiów w IFK
 
I rok studiów
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
Sposób zaliczenia
Semestr
 
Pedagogika dla nauczycieli
Wykład
 
30
Egzamin
na ocenę
zimowy
 
1
Psychologia dla nauczycieli
Wykład
 
30
Egzamin
na ocenę
zimowy
 
1
Emisja głosu
Warsztaty
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
 
1
Pedagogika
Ćwiczenia
30
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
1,5
Psychologia
Ćwiczenia
30
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
1,5
Podstawy dydaktyki
Ćwiczenia
30
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
2
RAZEM
 
180
 
 
8
 
 II rok studiów
Przedmiot
Forma zajęć
Liczba godzin
Sposób zaliczenia
Semestr
 
Pedagogika
warsztaty zintegrowane
Warsztaty
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
 
2
Psychologia  
warsztaty zintegrowane
Warsztaty
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
2
Praktyki
psychologiczno-pedagogiczne
Praktyki
30
Zaliczenie
na ocenę
zimowy
1
Dydaktyka przedmiotu*
język łaciński
i kultura antyczna
Ćwiczenia
90
Egzamin ustny
zimowy, letni 
 
5
Praktyki
nauczycielskie**
Praktyki
60
Zaliczenie
na ocenę
letni
 
2
RAZEM
 
240
 
 
12
*Egzamin odbywa się zakończeniu pełnego cyklu dydaktycznego w wymiarze 90 godz.
**Studenci mogą odbyć praktyki w innym wymiarze godzinowym w semestrze w zależności od ustaleń z opiekunem praktyk.
Studenci, którzy decudują się na realizację specjalizacji, samodzielnie zapisują się na zajęcia przewidziane w programie. Korzystają z oferty zajęć spacjalizacyjnych w czasie rejestarcji żetonowej. 
Instyut zapewnia zajęcia z dydaktyki przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna oraz opiekę nad praktykami zawodowymi. Opiekunem praktyk nauczielskich w latach 2020-2024 jest mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka.
Studenci realizują zajęcia zgodnie z umieszczonym wyżej programem (zmiana kolejności realizacji przedmiotów nie jest dozwolona). Wszelkie problemy zgłaszają koordynatorowi, jak również roczne sprawozdanie z realizacji programu.
Zob. Szczegółowy program specjalizacji
Filologia_klasyczna_specjalizacja_nauczycielska

 

Koordynatorem specjalizacji jest kierownik studiów - mgr Monika Mikuła.
Rozliczenie całego programu spacjalizacji potwierdza kierownik studiów.