Biblioteka

Regulamin

     REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU FILOLOGII KLASYCZNEJ
     UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (BIBLIOTEKI IFK)

     Przepisy ogólne

 1. Biblioteka IFK (BIFK) należy do systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (SBI UW). Jest biblioteką naukową.
  Gromadzi księgozbiór z zakresu dyscyplin stanowiących przedmiot działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym.
 3. Prawo wypożyczania poza czytelnię mają:
 • pracownicy (również emerytowani), studenci i doktoranci UW;
 • studenci UW po absolutorium, a przed obroną;
 • członkowie Klubu Absolwenta UW;
 • profesorowie wizytujący UW (visiting professors);
 • pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego z uczelni warszawskich;
 • aktualni członkowie Polskiego Towarzystwa Filologicznego;
 • czytelnicy bibliotek należących do Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa);
 • biblioteki spoza systemu BiblioWawa w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
 • inne osoby spoza UW - za zgodą Biblioteki IFK.

     4. Warunkiem wypożyczenia książki poza czytelnię jest okazanie ważnej karty                 bibliotecznej BUW. Konto czytelnika nie może być zablokowane lub obciążone
         karami. Rodzaje kart bibliotecznych oraz zasady ich wydawania określa § 2 ust.
         2 Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej:
         https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/regulaminy/regulamin-               udostepniania-zbiorow-buw/    
     5. Czytelnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o zmianie                   nazwiska lub danych kontaktowych (adresu zamieszkania, e-maila, telefonu).
     6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały           biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest                   dostarczyć egzemplarz tego samego wydania albo pokryć koszt zakupu lub               konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala               kierownik po zasięgnięciu opinii Komisji Bibliotecznej.

     Udostępnianie na miejscu

 1. Osoby korzystające z czytelni obowiązuje:
 • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich;
 • zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i okazanie legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości (na prośbę dyżurującego bibliotekarza);
 • wpisanie swojego imienia i nazwiska oraz liczby wykorzystanych woluminów do książki obecności;
 • zwrot książek dyżurnemu bibliotekarzowi po skończonej pracy.
 1. Użytkownik ma wolny dostęp do wszystkich zbiorów w czytelni.
 2. Na komputerach w czytelni Biblioteki IFK nie wolno instalować żadnego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz.
 3. Pliki pozostawione na twardym dysku komputerów bibliotecznych będą kasowane. Wyniki pracy należy nagrywać na własne dyski.
 4. Zabronione jest wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody bibliotekarza.

    Wypożyczanie

    12. Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie konta w BUW i okazanie                              przypisanej do niego ważnej karty bibliotecznej.
    13. Dopuszczalne limity i okresy wypożyczeń są ustalane w porozumieniu z BUW            i wynoszą:

 • studenci I i II stopnia studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych realizowanych na UW:
  10 wol. na 30 dni;
 • doktoranci UW: 30 wol. na 180 dni;
 • studenci UW po absolutorium, a przed obroną: 5 wol. na 30 dni;
 • pracownicy naukowi oraz bibliotekarze UW: 30 wol. na 180 dni;
 • pracownicy techniczni i administracyjni UW: 20 wol. na 90 dni;
 • emerytowani pracownicy UW: limit zależny od zajmowanego wcześniej stanowiska;
 • pracownicy naukowi ze stopniem doktora habilitowanego z uczelni warszawskich: 20 wol. na 90 dni;
 • profesorowie wizytujący UW (visiting professors): 3 wol. na 30 dni;
 • członkowie Klubu Absolwenta UW: 3 wol. na 30 dni;
 • aktualni członkowie Polskiego Towarzystwa Filologicznego: 20 wol. na 30 dni;
 • biblioteki UW: 20 wol. na 30 dni;
 • czytelnicy bibliotek należących do Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa): 3 wol. na 30 dni;
 • biblioteki spoza systemu BiblioWawa w ramach wypożyczania międzybibliotecznego: limit ustalany indywidualnie;
 • inne osoby spoza UW - za zgodą Biblioteki IFK: do 20 wol. na 30 dni (limit ustalany indywidualnie). 

    14. Czytelnik może zamówić książkę, którą chce wypożyczyć z Biblioteki IFK.
          Zamówienia można dokonać drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio
          u dyżurnego bibliotekarza. Zamówiona książka czeka na odbiór w Bibliotece
          IFK przez 3 dni (z dniem zamówienia włącznie).
    15. Książkę wypożyczoną przez innego czytelnika można zarezerwować jedynie
          online za pośrednictwem konta bibliotecznego.
    16. Czytelnikowi przysługuje prawo do pięciokrotnej prolongaty terminu zwrotu
          na okres 30 dni od daty dokonania prolongaty. Prolongata jest możliwa
          nie wcześniej niż na 14 dni przed upływem terminu zwrotu i tylko wtedy,
          gdy egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego czytelnika, a konto
          nie jest zablokowane lub obciążone karami.
    17. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu
          wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.  
    18. Przetrzymanie publikacji ponad ustalony termin skutkuje blokadą konta
          bibliotecznego.
    19. Studenci, którzy rezygnują ze studiów, zobowiązani są rozliczyć się
          z Biblioteką IFK do 31 października danego roku.
    20. Studenci kończący w danym roku akademickim studia I lub II stopnia mają
          obowiązek uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki (jest to warunkiem
          wydania dyplomu).
    21. Czasopisma, słowniki, encyklopedie, zbiory specjalne oraz inne cenne
          wydawnictwa, w tym druki z XIX wieku, udostępniane są wyłącznie na miejscu.
    22. Biblioteka IFK nie udostępnia zbiorów innych bibliotek wydziałowych
          należących do SBI UW.                        

          Uwaga! Wszyscy Czytelnicy korzystający z Biblioteki IFK i jej zbiorów
         
zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu BIFK, Regulaminu
          SBI UW oraz przepisów wewnętrznych i porządkowych obowiązujących
          na terenie IFK oraz w BUW (w zakresie punktu III Przepisów
          porządkowych BUW i w odniesieniu odpowiednio do terenu BIFK i IFK).
   
      Zob.: www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/regulaminy/

          Osoby, które nie przestrzegają ww. przepisów, tracą prawo do korzystania
          ze zbiorów BIFK (również na miejscu) i do przebywania na terenie BIFK.           

         Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2024 r.