Instytut

mgr Agnieszka Jakubik

Informacje kontaktowe

Status

 • starszy bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej
 • doktorantka IFK UW (ABD)
 • członek Rady Naukowej IFK w kadencji 2020-2024
 • członek NSZZ Solidarność UW
 • członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Societas Philologa Polonorum)
 • sekretarz Warszawskich Czwartków Staropolskich z ramienia IFK (2017-2020)
 • członek Komisji ds. Reformy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW (2019)

Biogram

Z wykształcenia jestem filologiem klasycznym, neolatynistką, pedagogiem-terapeutą i bibliotekoznawcą; 
z zamiłowania - humanistką wędrującą po szlakach mało uczęszczanych z wiarą w literaturę jako źródło prawdy o człowieku.

OBECNIE
Pod kierunkiem prof. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą analizie komparatystycznej dwóch dzieł z I poł. XVII w. dedykowanych Władysławowi IV Wazie: Gesta Everharda Wassenberga i Władysław IV Samuela Twardowskiego.
Moja praca naukowa związana jest z kulturą czasów dynastii Wazów, w szczególności z osobą Władysława IV Wazy (literatura panegiryczna i sztuki wizualne: malarstwo portretowe, ryciny), performatywnością oraz studiami nad ramą wydawniczą siedemnastowiecznej książki. 

Jestem również odpowiedzialna za udział Biblioteki IFK w projekcie pn.: Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu nauk humanistycznych. Projekt, realizowany w latach 2023-2025, we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, Biblioteką Wydziałów Filozofii i Socjologii UW oraz Biblioteką Instytutu Historii Sztuki UW, przy wsparciu Biblioteki Wydziału Artes Liberales, dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

(2023) Podjęłam glottodydaktyczne studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich PAN w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

(2020) Studiowałam performatywność i sztuki wizualne oraz poezję polską na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie również prowadziłam zajęcia z języka polskiego jako obcego (z elementami kultury i historii Polski) oraz z literatury dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury staropolskiej.

(2018) Ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. 

(2015) Rozpoczęłam pracę zawodową i studia doktoranckie w specjalności literaturoznawczej na Wydziale Polonistyki UW. 
(2014) W Instytucie Filologii Klasycznej UW ukończyłam z wynikiem celującym studia (rozpoczęte na Uniwersytecie Wrocławskim) w zakresie filologii klasycznej i neolatynistyki. Tytuł magistra uzyskałam na podstawie pracy stanowiącej opracowanie epitalamiów Guarina z Werony (przekład z komentarzem i wstępem), utworów mało zbadanych i zachowanych prawie wyłącznie w manuskryptach.

 

Dodatkowe kwalifikacje (wybrane)
Uprawnienia do pracy w systemie Virtua w zakresie:
wprowadzania rekordów egzemplarza do katalogu online bibliotek UW;
kopiowania rekordów bibliograficznych z ogólnopolskiego katalogu centralnego bibliotek naukowych (NUKAT) do katalogu bibliotek UW;
operacji związanych z wypożyczeniami i zwrotami oraz modyfikacją rekordów czytelnika;
katalogowania książek w formacie MARC21 (według zasad sprzed wdrożenia RDA w rekordach khw oraz bez uprawnień do tematowania).

Specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania języka łacińskiego oraz uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Ukończone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego trzyletnie Studium Języka i Kultury Czeskiej.

Duże doświadczenie dydaktyczne oraz w zakresie wystąpień publicznych - wraz z dodatkowym przeszkoleniem w tych obszarach; ponad 1300 godzin przeprowadzonych szkoleń, kursów i wykładów z zakresu zarządzania informacją, języka łacińskiego i języka polskiego, a także literatury dawnej i komparatystyki - dla firm i organizacji oraz dla studentów i uczniów na wszystkich poziomach edukacji.

W wolnych chwilach uczę się języka szwedzkiego.

 

Wystąpienia (ostatnie 5 lat)

czerwiec 2023
CONUL (Consortium of National and University Libraries in Ireland and Northern Ireland) Library Staff Mobility Week (Dublin),
temat: Concrete and green. University of Warsaw Library (BUWbuilding as an example of green sustainability
(UX perspective)

czerwiec 2022
Gdańsk, VIII Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Neolatina (Uniwersytet Gdański), temat: Externa tantum Regiarum virtutum lineamenta - kilka uwag na temat zastosowania podejścia performatywnego w badaniach nad siedemnastowieczną literaturą panegiryczną

maj 2022
Stambuł, III International Library Staff Week (Uniwersytet Koҫ), temat: Reader-centered approach as a key feature of innovation

marzec 2019
spotkanie naukowe z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich (UW), temat: 
'Virtus heroica' Władysława IV oczami historyka i poety 

 

Stypendia i wyjazdy zagraniczne

paźdz.-listopad 2023  
Tenerife Job Training, Back to Nature and Mental Welfare Course, szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem (Adeje, Hiszpania)  

czerwiec 2023  
CONUL (Consortium of National and University Libraries in Ireland and Northern Ireland) Library Staff Mobility Week (Dublin) 

paźdz. - grudzień 2022  
pobyt badawczy na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), stypendium DAAD      

wrzesień 2022  
Uniwersytet Mediolański, indywidualne szkolenie w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego
działającego w oparciu
o system informatyczny Ex Libris Alma 

maj 2022  
Uniwersytet Ko
ҫ (Stambuł), Suna Kiraҫ Library, III International Library Staff Week "Constructing the Future (Innovation. Partnership. Sustainability)"

listopad 2021  
Biblioteka Uniwersytetu Karola w Pradze
,
Staff Training  Week

I poł. 2020  
Biblioteka Uniwersytetu w Uppsali, wizyta studyjna 
Uniwersytet Sztokholmski, studia częściowe (III st.)

listopad 2016  
Uniwersytet Wiedeński oraz
Österreichische Nationalbibliothek - tygodniowa kwerenda biblioteczna

kwiecień-maj 2016  
Bibliotheca Augusta,
Wolfenbüttel (Niemcy) - tygodniowa kwerenda biblioteczna

 

Inne działania

2015-2016
Prace związane z uporządkowaniem przechowywanej w IFK spuścizny po prof. prof. Adamie Krokiewiczu i Hannie Szelest;
praca przy organizacji międzynarodowej konferencji zorganizowanej w IFK z okazji Jubileuszu UW pn. Heredes et scrutatores (funkcja sekretarza);
praca przy organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Polonistycznego dla Nauczycieli Polonistów, Bibliotekarzy i Animatorów Kultury.

2004-2016
Działalność zawodowa związana głównie z realizacją projektów (zarówno o charakterze popularyzatorskim, jak i naukowym) na rzecz czytelnictwa i bibliotek oraz promocją literatury i kultury polskiej.

Kiedy tylko mam taką możliwość, angażuję się w akcje i projekty popularyzujące wiedzę o antyku (m.in. wykłady w liceach, zajęcia w szkole letniej języków antycznych) i literaturze i kulturze polskiej. W lecie 2020 (od czerwca do sierpnia) byłam koordynatorką w działającym
na Uniwersytecie Sztokholmskim 
Språkstudion
(Studium Języków Obcych), gdzie prowadziłam spotkania konwersacyjne w języku polskim.

  

Zainteresowania naukowe

 • performatywność w literaturze wczesnonowożytnej i sztukach wizualnych, związki literatury ze sztukami wizualnymi (głównie malarstwo portretowe)
 • literatura panegiryczna: Italia czasów Guarina z Werony i pierwsze wczesnonowożytne epitalamia oraz Rzeczpospolita za Wazów
 • kultura czasów Wazów (II poł. XVI i I poł. XVII w.), związki polsko-szwedzkie
 • metodologia badań literackich, interdyscyplinarność w badaniach literaturoznawczych i filologicznych, komparatystyka
 • oralność w literaturze i kulturze na przestrzeni wieków, kultura pisma i uczestnictwo w niej (dawniej i obecnie)
 • kryzysy, zwroty, przełomy i paradygmaty w kulturze: narodziny renesansu, tradycja oralna v. piśmienna, zmierzch paradygmatu romantycznego
 • peryferie literackie, poezja kobieca (twórczość Safony i Zuzanny Ginczanki)

Artykuły i inne publikacje

 • Agnieszka Jakubik"Czytanie słuchem" - oralność epitalamiów Guarina z Werony, [W:] Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania, E. Łukaszyk (red.), K. Wierzbicka-Trwoga (red.), Wydawnictwo DiGWarszawa 2018, s. 83–93
 • Agnieszka Jakubik, et al.O magii jako pseudonauce w dwóch traktatach średniowiecznych, I. Wiencek (red.), [W:] Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, J. Pietrzak-Thébault (red.), Ł. Cybulski (red.), Wydawnictwo UKSWWarszawa 2015, s. 97–117
 • Agnieszka Jakubik"De spectaculis" Nowacjana - kompozycja, wzorce, odniesienia, Meander 57 (2002), s. 77–86 (Artykuł ukazał się pod moim nazwiskiem panieńskim: Kwaczek.)
 • Agnieszka Jakubik, et al.Nowacjan, "O widowiskach", Meander 57 (2002), s. 69–76 (Przekład - dokonany przez członków koła naukowego studentów filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką naukową dra (obecnie prof.) Jakuba Pigonia - pod nazwiskiem panieńskim: Kwaczek.)
 • Agnieszka JakubikSafona - "dusza dzika, smętna", czyli obraz Safony z literaturze polskiego Romantyzmu, [W:] Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiały z międzyuczelnianej sesji studenckiej, Gdańsk, listopad 1998, A. Witczak (red.), A. Ługiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu GdańskiegoGdańsk 2001, s. 107–124 (Publikacja ukazała się pod nazwiskiem panieńskim: Kwaczek)