Instytut

mgr Agnieszka Jakubik

Informacje kontaktowe

Status

 • starszy bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej UW
 • doktorantka IFK UW
 • członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Societas Philologa Polonorum)
 • członek Rady Naukowej IFK w kadencji 2020-2024
 • sekretarz Warszawskich Czwartków Staropolskich z ramienia IFK (2017-2020)
 • członek Komisji ds. Reformy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW (2019)

Biogram

Z wykształcenia jestem filologiem klasycznym, neolatynistką, pedagogiem-terapeutą i bibliotekoznawcą, absolwentką uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego i Sztokholmskiego (w zakresie filologii, sztuk wizualnych i bibliotekoznawstwa) oraz SGGW i Uniwersytetu Gdańskiego (w zakresie pedagogiki);
z zamiłowania - humanistką wędrującą po szlakach mało uczęszczanych z wiarą w literaturę jako źródło prawdy o człowieku.

Studia w zakresie filologii klasycznej i neolatynistyki - rozpoczęte na Uniwersytecie Wrocławskim (absolutorium z wynikiem bardzo dobrym w 2001 r.) - ukończyłam
z wynikiem celującym w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Tytuł magistra uzyskałam w 2014 r. na podstawie pracy stanowiącej opracowanie epitalamiów Guarina
z Werony (przekład wraz z komentarzem i wstępem), utworów mało zbadanych i zachowanych prawie wyłącznie w manuskryptach.

W 2015 roku rozpoczęłam pracę zawodową (jako bibliotekarz) i studia doktoranckie w specjalności literaturoznawczej (dyscyplina dodatkowa: psychologia)
na Wydziale Polonistyki UW. Obecnie przygotowuję rozprawę doktorską poświęconą analizie komparatystycznej dwóch siedemnastowiecznych dzieł dedykowanych Władysławowi IV Wazie: Gestorum gloriosissimi ac invictissimi Vladislai IV... Everharda Wassenberga i Władysław IV Samuela Twardowskiego.

W 2018 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. 

W I poł. 2020 r. studiowałam performatywność i sztuki wizualne oraz poezję polską na Uniwersytecie Sztokholmskim, gdzie również prowadziłam zajęcia z języka polskiego jako obcego (z elementami kultury i historii Polski) oraz z literatury dawnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury staropolskiej.

Obecnie moja działalność naukowa dotyczy głównie kultury czasów Wazów oraz ikonografii performatywnej Władysława IV i twórczości literackiej
mu poświęconej.

 

Dodatkowe kwalifikacje (wybrane)
Uprawnienia do pracy w systemie Virtua w zakresie:
wprowadzania rekordów egzemplarza do katalogu online bibliotek UW (tworzenie rekordów oraz przejmowanie danych z katalogu NUKAT);
operacji związanych z wypożyczeniami i zwrotami oraz modyfikacją rekordów czytelnika;
katalogowania książek w formacie MARC21 (sporządzanie rekordów haseł wzorcowych formalnych oraz rekordów bibliograficznych).

Specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania języka łacińskiego oraz:
uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej i zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (2014).

Ukończone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego trzyletnie Studium Języka i Kultury Czeskiej (2001).

Duże doświadczenie dydaktyczne oraz w zakresie wystąpień publicznych - wraz z dodatkowym przeszkoleniem w tych obszarach; ponad 1300 godzin szkoleń, kursów i zajęć z zakresu zarządzania informacją, języka łacińskiego i języka polskiego, a także literatury dawnej i komparatystyki - dla firm i organizacji oraz
dla studentów i uczniów na wszystkich poziomach edukacji, również akademickim.

 

Wystąpienia na konferencjach (ostatnie 5 lat)

czerwiec 2022
Gdańsk, VIII Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Neolatina (Uniwersytet Gdański), 
temat: Externa tantum Regiarum virtutum lineamenta - kilka uwag na temat zastosowania podejścia performatywnego w badaniach nad siedemnastowieczną literaturą panegiryczną

maj 2022
Stambuł, III International Library Staff Week (Uniwersytet Koҫ), temat: Reader-centered approach as a key feature of innovation

marzec 2019
spotkanie naukowe z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich (UW), temat: 
'Virtus heroica' Władysława IV oczami historyka i poety 

grudzień 2017
seminarium manuscripta.pl zorganizowane przez Pracownię Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN,
temat: Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

październik 2017 
Gdańsk, VII Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Neolatina (
Uniwersytet Gdański), 
temat: Virtute duce, comite Fortuna - wizerunek Władysława IV w panegiryku Everharda Wassenberga (1641)

czerwiec 2017
Olsztyn, Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
temat: Miękka niczym wosk - obraz żony idealnej w literaturze wczesnorenesansowych Włoch (na wybranych przykładach)

 

Ważniejsze stypendia i wyjazdy zagraniczne

maj 2022                         
Suna Kira
ҫ Library, Uniwersytet Ko
ҫ - Stambuł, International  Library Staff Week

listopad 2021                 
Uniwersytet Karola w Pradze, Erasmus Staff Training Week

czerwiec 2020                
Biblioteka Uniwersytetu w Uppsali, wizyta studyjna

styczeń-czerwiec 2020 
Uniwersytet Sztokholmski, studia częściowe (III st.)

listopad 2016                 
Uniwersytet Wiedeński oraz
Österreichische Nationalbibliothek - tygodniowa kwerenda biblioteczna

kwiecień-maj 2016       
Bibliotheca Augusta,
Wolfenbüttel (Niemcy) - tygodniowa kwerenda biblioteczna

 

grudzień 1999                
nagroda Rektora i Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego (za wyniki w nauce i działalność naukową)

 

Inne działania

W latach 2015-2016:
prace związane z uporządkowaniem przechowywanej w IFK spuścizny po prof. prof. Adamie Krokiewiczu i Hannie Szelest;
praca przy organizacji międzynarodowej konferencji zorganizowanej w IFK z okazji Jubileuszu UW pn. Heredes et scrutatores (funkcja sekretarza);
praca przy organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Polonistycznego dla Nauczycieli Polonistów, Bibliotekarzy i Animatorów Kultury.

W latach 2004-2016:
działalność zawodowa związana głównie z realizacją projektów (zarówno o charakterze popularyzatorskim, jak i naukowym) na rzecz czytelnictwa
i bibliotek oraz promocją literatury i kultury polskiej.

Kiedy tylko mam taką możliwość, angażuję się w akcje i projekty popularyzujące wiedzę o antyku (m.in. wykłady w liceach, zajęcia w szkole letniej języków antycznych) i literaturze i kulturze polskiej. W lecie 2020 (od czerwca do sierpnia) byłam koordynatorką w działającym na Uniwersytecie Sztokholmskim Språkstudion (Studium Języków Obcych), gdzie prowadziłam spotkania konwersacyjne w języku polskim.

  

Zainteresowania naukowe

 • performatywność w literaturze wczesnonowożytnej i sztukach wizualnych, związki literatury ze sztukami wizualnymi (głównie malarstwo portretowe)
 • literatura panegiryczna: Italia czasów Guarina z Werony i pierwsze wczesnonowożytne epitalamia oraz Rzeczpospolita za Wazów
 • kultura czasów Wazów (II poł. XVI i I poł. XVII w.), związki polsko-szwedzkie
 • metodologia badań literackich, interdyscyplinarność w badaniach literaturoznawczych i filologicznych, komparatystyka
 • oralność w literaturze i kulturze na przestrzeni wieków, kultura pisma i uczestnictwo w niej (dawniej i obecnie)
 • kryzysy, zwroty, przełomy i paradygmaty w kulturze: narodziny renesansu, tradycja oralna v. piśmienna, zmierzch paradygmatu romantycznego
 • peryferie literackie, poezja kobieca (twórczość Safony i Zuzanny Ginczanki)

Artykuły i inne publikacje

 • Agnieszka Jakubik"Czytanie słuchem" - oralność epitalamiów Guarina z Werony, [W:] Niewłasne lektury. Od pisarstwa w języku wyuczonym do wielości kultur czytania, E. Łukaszyk (red.), K. Wierzbicka-Trwoga (red.), Wydawnictwo DiGWarszawa 2018, s. 83–93
 • Agnieszka Jakubik, et al.O magii jako pseudonauce w dwóch traktatach średniowiecznych, I. Wiencek (red.), [W:] Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, J. Pietrzak-Thébault (red.), Ł. Cybulski (red.), Wydawnictwo UKSWWarszawa 2015, s. 97–117
 • Agnieszka Jakubik"De spectaculis" Nowacjana - kompozycja, wzorce, odniesienia, Meander 57 (2002), s. 77–86 (Artykuł ukazał się pod moim nazwiskiem panieńskim: Kwaczek.)
 • Agnieszka Jakubik, et al.Nowacjan, "O widowiskach", Meander 57 (2002), s. 69–76 (Przekład - dokonany przez członków koła naukowego studentów filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką naukową dra (obecnie prof.) Jakuba Pigonia - pod nazwiskiem panieńskim: Kwaczek.)
 • Agnieszka JakubikSafona - "dusza dzika, smętna", czyli obraz Safony z literaturze polskiego Romantyzmu, [W:] Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiały z międzyuczelnianej sesji studenckiej, Gdańsk, listopad 1998, A. Witczak (red.), A. Ługiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu GdańskiegoGdańsk 2001, s. 107–124 (Publikacja ukazała się pod nazwiskiem panieńskim: Kwaczek)