Studia

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja zawodowa nauczycielska

nieobowiązkowa

na studiach II stopnia

dla studentów specjalności filologia klasyczna  

Program obowiązujący od roku 2020/2021

 

Szczegóły realizacji programu należy ustalić na początku października z mgr Moniką Mikułą – kierownikiem studiów w IFK

 

I rok studiów

Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin

Sposób zaliczenia

Semestr

 

Pedagogika dla nauczycieli

Wykład

 

30

Egzamin

na ocenę

zimowy

 

1

Psychologia dla nauczycieli

Wykład

 

30

Egzamin

na ocenę

zimowy

 

1

Emisja głosu

Warsztaty

30

Zaliczenie

na ocenę

zimowy

 

1

Pedagogika

Ćwiczenia

30

Zaliczenie

na ocenę

letni

 

1,5

Psychologia

Ćwiczenia

30

Zaliczenie

na ocenę

letni

 

1,5

Podstawy dydaktyki

Ćwiczenia

30

Zaliczenie

na ocenę

letni

 

2

RAZEM

 

180

 

 

8

 

 II rok studiów

Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin

Sposób zaliczenia

Semestr

 

Pedagogika

warsztaty zintegrowane

Warsztaty

30

Zaliczenie

na ocenę

zimowy

 

2

Psychologia  

warsztaty zintegrowane

Warsztaty

30

Zaliczenie

na ocenę

zimowy

2

Praktyki

psychologiczno-pedagogiczne

Praktyki

30

Zaliczenie

na ocenę

zimowy

1

Dydaktyka przedmiotu*

język łaciński

i kultura antyczna

Ćwiczenia

90

Egzamin ustny

zimowy, letni 

 

5

Praktyki

nauczycielskie**

Praktyki

60

Zaliczenie

na ocenę

letni

 

2

RAZEM

 

240

 

 

12

*Egzamin odbywa się zakończeniu pełnego cyklu dydaktycznego w wymiarze 90 godz.

**Studenci mogą odbyć praktyki w innym wymiarze godzinowym w semestrze w zależności od ustaleń z opiekunem praktyk.

Studenci, którzy decudują się na realizację specjalizacji, samodzielnie zapisują się na zajęcia przewidziane w programie. Korzystają z oferty zajęć spacjalizacyjnych w czasie rejestarcji żetonowej. 

Instyut zapewnia zajęcia z dydaktyki przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna oraz opiekę nad praktykami zawodowymi. Opiekunem praktyk nauczielskich w latach 2020-2024 jest mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka.

Studenci realizują zajęcia zgodnie z umieszczonym wyżej programem (zmiana kolejności realizacji przedmiotów nie jest dozwolona). Wszelkie problemy zgłaszają koordynatorowi, jak również cosemestralne sprawozdanie z realizacji programu.

Zob. Szczegółowy program specjalizacji

Filologia_klasyczna_specjalizacja_nauczycielska

Koordynatorem specjalizacji jest kierownik studiów - mgr Monika Mikuła.

Rozliczenie całego programu spacjalizacji potwierdza kierownik studiów.