Działalność

Konkurs Kultury Klasycznej

Kontakt: 22 55 20 166

 

Dokumenty z kuratorium a sprawie XV KKK:

_zal__do_zarzadzenia__Regulamin_Konkurs_Kultury_Klasycznej

Zal__do_zarzadzenia_MKO_-_zmieniony_regulamin (1)

Zarzadzenie_MKO_ws_zmian_w_regulaminie_-_Kultura_Klasyczna (1)

 

XV KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ

dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego

rok szkolny 2019/2020

 

REGULAMIN

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610);

Inicjatorzy i organizator XV Konkursu Kultury Klasycznej (XV KKK) zwracają się do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, których pragną zafascynować antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej. Chcemy umożliwić uczniom szkół podstawowych poprzez udział w KKK poznanie istoty kultury będącej fundamentem cywilizacji europejskiej.

Pragniemy, aby młodzież w zakresie kanonu kultury klasycznej:

- znała podstawowe treści i składniki kultury antycznej oraz rozumiała najistotniejsze zagadnienia w kulturze antycznej;

- zapoznała się z twórczością najwybitniejszych autorów i ich dziełami dostępnymi w języku polskim, żeby mogła odnajdywać to,
co kiedyś było wspólne i jednoczyło narody Europy;

- zapoznała się z wybranymi opracowaniami, które umożliwiają głębsze poznanie kanonu kultury klasycznej;

- umiała wskazać ciągle aktualny dorobek kultury klasycznej, który trwa jako trzon norm i wartości strzegących człowieka, jego bezpiecznego i godnego życia.

 

Organizatorzy

Konkurs Kultury Klasycznej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych - zwany dalej  KKK - jest konkursem interdyscyplinarnym organizowanym na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

-  Inicjatorem KKK dla uczniów szkół podstawowych jest Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Warszawskie.

-  Zadania związane z przeprowadzeniem KKK realizuje Wojewódzka Komisja Konkursu Kultury Klasycznej powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wniosek Prezesa Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

-  Przebieg Konkursu koordynuje Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Konkursu Kultury Klasycznej.

W KKK mogą wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

Uczestnicy

W KKK mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

Cele konkursu

 1. KKK służy zintegrowaniu tych celów edukacyjnych, zadań, treści i osiągnięć szkoły podstawowej, które są związane z dorobkiem kultury śródziemnomorskiej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wyszczególnia je w różnym zakresie i często powtarza niezależnie od siebie w tematyce kilku przedmiotów (m.in. historia i język polski).
 2. KKK rozwija zainteresowanie uczniów tradycją europejską opartą na kulturze śródziemnomorskiej, wskazuje na kanony  kultury klasycznej przydatne w ukierunkowaniu i wyborze drogi życiowej i w działalności intelektualnej.
 3. KKK przyczynia się do tworzenia interdyscyplinarnej postawy, która między innymi poprzez uświadomienie roli łaciny jako wspólnej podstawy językowej sprzyja lepszemu przyswojeniu słownictwa i terminologii naukowej występujących w nauczaniu.

 

Motto Konkursu

ANTÍQUITAS MAGISTRA ET AMĪCA NOSTRA - STAROŻYTNOŚĆ NASZA MISTRZYNI
I PRZYJACIÓŁKA

 

Tematyka konkursu

Tematyką XV Konkursu Kultury Klasycznej dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) jest:

AMICITIA ETIAM POST MORTEM DURAT - PRZYJAŹŃ TRWA TAKŻE PO ŚMIERCI

 

Zakres treści KKK:

1.  Dorobek kultury klasycznej  i jej  recepcja.

2.  Starożytna refleksja nad człowiekiem i jej kontynuacje.

3.  Wizja świata i człowieka w wybranych utworach i fragmentach utworów literatury antycznej.

4.  Wzory osobowe i wskazania moralne w starożytności i w tradycji europejskiej (antycznej i biblijnej).

5.  Żywa tradycja kultury klasycznej jako składnik tożsamości kulturowej, narodowej
i patriotyzmu.

6.  Mądrość życiowa i treści filozoficzne zawarte w sentencjach grecko-łacińskich,
ich recepcja i zastosowanie w literaturze, historii i kulturze nowożytnej, a szczególnie w kulturze polskiej.

7.  Wpływ języków klasycznych na języki nowożytne, w szczególności na język polski.

 

LITERATURA

stopień szkolny:

Orestes i Pylades, czyli o przyjaźni bohaterów mitologicznych i biblijnych

1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. VIII

2. Biblia: I Sam 17-20 – Dawid i Jonatan oraz: J 11, 1-44 – Jezus i Łazarz

3. Epigramaty, anegdoty i utwory liryczne autorów greckich i rzymskich – wybór

4. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej – wybrane hasła (Argonauci, Amazonki, Charyty-Gracje, Hiacynt, Kadmos i jego drużyna, Kastor i Polluks, Muzy)

5. Homer, Iliada – wybrane fragmenty ks. XVIII

6. Horacy, Pieśni, ks. IV 7

7. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, rozdz. Dzieje heroiczne – Tezeusz
i Pejritoos, Bój centaurów i Lapitów, str. 415-416 oraz Elektra i Orestes, Tułaczka Orestesa,
str. 524-525

8. Owidiusz, Tristia, I 5

9. J. Pazgan, Przyjaźń w refleksji filozoficznej w: ‘Perspectiva’ Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok II, 2003, Nr 1 (artykuł dostępny w pliku PDF)

10. Plutarch, Żywoty równoległe, Warszawa 2004 – Tezeusz 30, 31, 35

11. Wergiliusz, Eneida, wybrane fragmenty ks. VIII, X, XI

 

stopień rejonowy:

Cyceron i attyk, czyli o przyjaźni postaci historycznych

1. Antologia listu antycznego, BN 1959 – wybrane utwory

2. Św. Augustyn, O Państwie Bożym, ks. III, XX, O zagładzie Saguntu

3. Epigramaty, anegdoty i utwory liryczne autorów greckich, rzymskich i doby renesansu – wybór

4. Horacy, Pieśni, ks. I 3

5. Z. Kubiak, Brewiarz Europejczyka – List Horacego do Wergiliusza

6. J. Mrukówna, Cicero o przyjaźni, w: Filomata 120/1958

7. Plutarch, Żywoty sławnych mężów, BN 1997 - Aleksander Wielki, rozdz. 40-42, 50, 72

8. Polibiusz, Dzieje, Wrocław 1957 – ks. III 15-17

9. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 1998 – list III, VI

10. L. Winniczuk, O. Jurewicz, Starożytni Grecy i Rzymianie, Warszawa 1968 – rozdz. XXII, Ustrój polityczny

 

stopień wojewódzki:

 Cezar  i Brutus, czyli  różne oblicza przyjaźni

1. Antologia listu antycznego, BN 1959 – wybrane utwory

2. Bajki – wybór utworów autorów greckich, łacińskich i polskich: Ezop, Fedrus, Krasicki, Mickiewicz

3. Biblia: Mt. 26,14-27, 10 – zdrada Judasza, Księga Hioba – wybrane fragmenty

4. Epigramaty, anegdoty i utwory liryczne autorów greckich, rzymskich i doby renesansu – wybór

5. Herondas, MimyWrocław 1988 – mim VI, Przyjaciółki, czyli poufna rozmowa

6. Jakub z Voragine, Złota legenda, Wrocław 1994 – Św. Hieronim

7. Z. Kubiak, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003 – rozdz. Rzymskie wojny domowe: Pierwszy triumwirat, str. 371-374; Rozbicie się triumwiratu, str. 378-381; Wojna domowa, str. 384-387; Idy marcowe, str.404-407; Drugi triumwirat, str. 407-410

8. Kwiatki św. Franciszka, BN 1998 – Wilk z Gubbio

9. Nowele antyczne, BN 1992 – Delfin i chłopiec, Androklos i lew

10. Plutarch, Jak odróżnić pochlebcę od przyjaciela, Toruń 2015 – wybrane fragmenty

11. Swetoniusz, Żywoty cezarów, Wrocław 1987 – Boski Juliusz – wybrane fragmenty

Uczestnicy otrzymają też na każdym etapie plik zawierający źródła ikonograficzne, zestaw sentencji łacińskich oraz zestaw powiedzeń i terminów związanych z tematyką Konkursu np.: patron, klient, amicus populi Romani, collega, tyranobójcy, filomaci, filareci, westalki.

 

Lektury dla nauczycieli:

 1. Arystoteles, Etyka Eudemejska, ks. VII

 2. Arystoteles, Etyka Wielka, ks. II, rozdz. 11-17

 3. Cyceron, O przyjaźni, tekst dostępny także w zbiorze Pisma filozoficzne tegoż autora

 

Struktura

KKK jest konkursem trzystopniowym i obejmuje następujące stopnie:

I stopień - szkolny

II stopień - rejonowy

III stopień - wojewódzki

 

I STOPIEŃ przeprowadza Szkolna Komisja KKK. Szkolną Komisję powołuje dyrektor szkoły podstawowej. Do składu Komisji należy powołać co najmniej trzech nauczycieli. Jeżeli w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się Konkursu, wówczas uczeń może do niego przystąpić w innej szkole podstawowej wskazanej przez dyrektora.

 

I stopień - szkolny składa się z dwóch części:

Część pierwsza stopnia szkolnego:

W tej części uczeń samodzielnie w domu przygotowuje pracę pisemną na temat podany przez Wojewódzką Komisję KKK (WK KKK).

Prace pisemne uczniów ocenia Wojewódzka Komisja KKK.

Część druga stopnia szkolnego:

W tej części uczeń rozwiązuje w dn. 19 listopada 2019 r. test w warunkach kontrolowanych przez Szkolną Komisję KKK.

Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych dotyczących:

 • wiedzy o antyku (w zakresie zalecanym przez podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – informacja w załączniku nr I);
 • wybranych fragmentów tekstów, sentencji i zwrotów łacińskich wskazanych przez Komisję Wojewódzką KKK.

W drugiej części stopnia szkolnego uczeń powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi zagadnień wskazanych w szczegółowym zakresie wymagań KKK, który będzie przesłany szkołom po otrzymaniu przez Wojewódzką Komisję zgłoszenia szkoły.

Czas na napisanie testu wynosi 90 minut.

 

Test sprawdza i przyznaje punkty zgodnie z modelem oceniania opracowanym przez WK KKK Szkolna Komisja KKK. Prace testowe uczniów są kodowane. Rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu i przyznaniu punktów.

Przewodniczący Szkolnej Komisji KKK sporządza protokół zawierający listę wszystkich uczestników stopnia szkolnego KKK wraz z punktami uzyskanymi z testu. Szkolna Komisja KKK przesyła do WK KKK protokół oraz zakodowane prace pisemne tylko tych uczestników, którzy uzyskali z testu określoną w kluczu liczbę punktów.

Uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów za prace wykonane w I stopniu KKK (samodzielna praca pisemna i test), zostają zakwalifikowani do II stopnia Konkursu - rejonowego.

Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Wojewódzkiej Komisji KKK do przewodniczącego Komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

II Stopień Konkursu przeprowadza w dn. 14 marca 2020 r. Wojewódzka Komisja KKK.

W stopniu rejonowym Konkursu uczeń ma do wykonania dwa zadania:

 • Napisanie eseju na temat związany z lekturami wskazanymi przez Wojewódzką Komisję KKK.
 • Rozwiązanie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte sprawdzające:

- wiedzę o antyku w zakresie zalecanym przez podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole podstawowej – informacja w załączniku nr I;

- znajomość lektur wybranych przez Wojewódzką Komisję KKK na ten stopień Konkursu;

- znajomość powiedzeń, przysłów i polskich słów pochodzenia łacińskiego wskazanych przez Komisję.

 

Prace uczniów wykonane w II stopniu Konkursu (esej i test) ocenia i przyznaje punkty zgodnie z modelem oceniania Wojewódzka Komisja KKK.

Prace uczniów są kodowane. Rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu i przyznaniu punktacji.

Uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów, zostają zakwalifikowani do III stopnia Konkursu (wojewódzkiego).

 

Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Wojewódzkiej Komisji KKK do przewodniczącego Komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

 

III Stopień przeprowadza w Warszawie w dn. 16 maja 2020 r. Wojewódzka Komisja KKK i ogłasza ostateczne wyniki Konkursu.

 

W stopniu wojewódzkim uczeń odpowiada przed Wojewódzką Komisją KKK na pytania, które dotyczą:

- wiedzy o antyku;

- refleksji nad człowiekiem zawartej w wybranych przez Komisję fragmentach tekstów antycznych oraz nowożytnych;

- wpływu języka łacińskiego na język polski;

 

Struktura pytań stopnia wojewódzkiego:

Pytanie dotyczące:

- rozumienia tematu konkursu w odniesieniu do rożnych tekstów kultury;

- refleksji nad człowiekiem;

- kultury antycznej;

- znajomości i rozumienia fragmentów dzieł literackich wyznaczonych przez Komisję Wojewódzką KKK na ten stopień konkursu;

- polskich zapożyczeń leksykalnych z języka łacińskiego.

 

Finalistą KKK jest uczeń, który zakwalifikował się i przystąpił do III stopnia Konkursu oraz uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. Laureatem KKK jest uczeń, który w III stopniu Konkursu uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.

Listę laureatów i finalistów ogłasza Wojewódzka Komisja KKK. Decyzje Wojewódzkiej Komisji są ostateczne.

 

Uprawnienia finalistów i laureatów oraz zaświadczenia dla nauczycieli:

a/ Laureaci i finaliści otrzymują stosowne zaświadczenia, wydane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

b/ Laureaci i finaliści otrzymują uprawnienia określone w przepisach prawa oświatowego.

c/ Wojewódzka Komisja KKK może wydawać dyplomy oraz przyznawać finalistom i laureatom nagrody rzeczowe ufundowane przez osoby prawne bądź fizyczne.

d/ Nauczyciele opiekujący się przygotowaniem finalistów i laureatów otrzymują stosowne zaświadczenia podpisane przez Przewodniczącego Koła Warszawskiego PTF oraz Przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej KKK.

 

Terminarz Konkursu Kultury Klasycznej

Terminarz Konkursu KKK ustala Wojewódzka Komisja KKK.

Podane terminy przesyłania list uczestników konkursu i prac konkursowych są nieprzekraczalne - liczy się data stempla pocztowego lub data wysłania listu pocztą elektroniczną.

 

wrzesień 2019 r.

- ogłoszenie Regulaminu Konkursu.

 

do 15 października 2019 r.

– szkoły zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji KKK pocztą elektroniczną na niżej podany adres swój akces (listę uczestników wraz z nazwiskiem opiekuna, adresem szkoły, telefonem, faksem, adresem elektronicznym):

m.poszepczynska@uw.edu.pl  (temat: XV KKK)

 

październik 2019 r.

– Wojewódzka Komisja KKK przesyła pocztą elektroniczną szczegółowe zadania konkursowe (m.in. temat pracy pisemnej) wraz z materiałami dotyczącymi I stopnia.

 

I STOPIEŃ - SZKOLNY:

do 14 listopada 2019 r. (czwartek)

– szkoły otrzymują koperty, zawierające zadania drugiej części stopnia szkolnego (test i kryteria oceniania). Kopertę z testami należy otworzyć dopiero w dniu rozpoczęcia zawodów szkolnych.

 

19 listopada 2019 r. (wtorek)

– Szkolna Komisja KKK przeprowadza drugą część stopnia szkolnego;

– po przeprowadzeniu drugiej części stopnia szkolnego Szkolna Komisja KKK przesyła organizatorom protokół zawierający listę wszystkich uczestników stopnia szkolnego KKK wraz z punktami uzyskanymi z testu oraz zakodowane prace pisemne tylko tych uczestników, którzy uzyskali z testu określoną w kluczu liczbę punktów;

 

22 listopada 2017 r. (piątek)

ostateczny termin wysłania protokołu oraz prac pisemnych do organizatorów na podany poniżej adres; liczy się data stempla pocztowego;

 

Koło Warszawskie PTF

Instytut Filologii Klasycznej UW

Krakowskie Przedmieście 1,

00-047 Warszawa

z dopiskiem: XV KONKURS KULTURY KLASYCZNEJ

 

do 18 grudnia 2019 r. (środa)

Wojewódzka Komisja KKK przesyła do szkół pocztą elektroniczną listę uczniów dopuszczonych do stopnia II (rejonowego) oraz informacje dotyczące następnego etapu .

 

II STOPIEŃ - REJONOWY:

14 marca 2020 r. (sobota)

– Wojewódzka Komisja KKK przeprowadza w Warszawie drugą część stopnia rejonowego (esej + test) ;

 

do 2 kwietnia 2020 r.

– Wojewódzka Komisja KKK przesyła do szkół pocztą elektroniczną listę uczniów dopuszczonych do stopnia III (wojewódzkiego) oraz informacje dotyczące następnego etapu .

 

III STOPIEŃ - WOJEWÓDZKI:

16 maja 2020 r. (sobota)

Wojewódzka Komisja KKK przeprowadza w Warszawie III stopień Konkursu i ogłasza ostateczne wyniki KKK.

 

maj/czerwiec

uroczystość zakończenia XV KKK

 

Informacje dodatkowe

1. Wojewódzka Komisja KKK pozyskuje sponsorów i darczyńców i udziela pomocy merytorycznej szkołom w przygotowaniu uczniów do KKK.

2. Wojewódzka Komisja KKK nawiązuje współpracę z organami prowadzącymi szkoły  i udziela pomocy merytorycznej szkołom w przygotowaniu uczniów do KKK.

3. Każda szkoła zgłaszająca udział w KKK otrzyma pomocnicze materiały konkursowe przygotowane przez Wojewódzką Komisję KKK.

4. Wojewódzka Komisja KKK – w miarę swoich możliwości – zorganizuje spotkania dla zainteresowanych uczniów i ich opiekunów, w tym specjalne wykłady członków Koła Warszawskiego PTF oraz innych Gości.

5. Informacje o KKK zostaną przekazane wszystkim szkołom podstawowym z terenu województwa mazowieckiego poprzez:  

 – stronę internetową Kuratorium Oświaty w Warszawie: www.kuratorium.waw.pl zakładka – Rodzice i Uczniowie – Konkursy i Olimpiady  – Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne;

 – stronę internetową Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego: www.ifk.uw.edu.pl

6. Dodatkowych informacji o Konkursie udziela Sekretarz Wojewódzkiej Komisji KKK, mgr Maria Poszepczyńska: m.poszepczynska@uw.edu.pl, tel. dom. 22-667-77-57.

 

Zalecana forma przygotowania do KKK:

Formą pomocniczą przygotowania uczniów do KKK w szkole mogłoby być koło kultury klasycznej

(oferta sformułowana powyżej w pkt. 4 dotyczyłaby również takiego koła zainteresowań).

 

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Konkursu Kultury Klasycznej

mgr Grażyna Kania

 

ZAŁĄCZNIK I

Zagadnienia konkursowe zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  (MEN):

 

a. Kultura polska na tle tradycji europejskiej

Dostrzeganie w kulturze antycznej korzeni tożsamości kulturowej Polski i Europy.

Ułatwienie rozumienia i stosowania popularnych zwrotów, sentencji, powiedzeń i wyrażeń łacińskich, z czasów starożytnych i późniejszych, obecnych w kulturze i języku polskim.

Ułatwienie w posługiwaniu się terminologią współczesną opartą na językach klasycznych i nowożytnych.

b. Etyka

Kształtowanie wrażliwości moralnej.

Przykłady podstawowych i ponadczasowych prawd filozoficznych jako części duchowego dziedzictwa ludzkości.

Umiejętność przedstawienia dokonań filozoficznych Sokratesa, Platona i Arystotelesa.

c. Historia

Cywilizacje starożytne – dorobek kultury i jego trwałość (Grecja, Rzym).

Rozpoznawanie miejsca człowieka w czasie historycznym, jego relacji z przyrodą, społecznością lokalną, ojczyzną, kręgiem kulturowym, innymi narodami i religiami.

Interpretacja różnego rodzaju źródeł historycznych.

Odbiór tekstów kultury: Posługiwanie się w sposób naturalny i funkcjonalny  w trakcie rozważania problematyki utworów  poznanymi pojęciami  i terminami literackimi  i kulturowymi.

d. Język polski

Odbiór tekstów kultury: Posługiwanie się w sposób naturalny i funkcjonalny w trakcie rozważania problematyki utworów poznanymi pojęciami i terminami literackimi i kulturowymi.

Dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych (zwłaszcza tradycji biblijnej, antycznej, dworsko-rycerskiej, patriotycznej, społecznikowskiej).

 

Załącznik II

Temat przewodni XV KKK:

AMICITIA ETIAM POST MORTEM DURAT - PRZYJAŹŃ TRWA TAKŻE PO ŚMIERCI

 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW

Zgodnie z § 6 ust.1 pkt.3 lit. e i f Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  laureaci i finaliści XV Konkursu Kultury Klasycznej podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z tytułu szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskują:

– laureaci 5 punktów,

– finaliści 3 punkty.

 

ZAŁĄCZNIK III

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KKK

 

Przewodnicząca Komisji KKK:

mgr Grażyna Kania - filolog klasyczny, wicedyrektor XXXIII LO

 

Sekretarz Komisji KKK:

mgr Maria Poszepczyńska - filolog klasyczny, nauczyciel akademicki UW

 

Członkowie Wojewódzkiej Komisji KKK:

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska - filolog klasyczny, nauczyciel akademicki UW 

dr Jan Kwapisz – filolog klasyczny, nauczyciel akademicki UW

mgr Agnieszka Puchała – nauczyciel języka łacińskiego i wiedzy o kulturze

mgr Joanna Pudzianowska – nauczyciel języka łacińskiego

            

Opieka merytoryczna:          

Prezes Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego –

dr Jan Kwapisz

 

ZAŁĄCZNIK IV

ZGODA RODZICÓW_XV_KKK

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie interdyscyplinarnym województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020).

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka (oraz Pani/Pana): Wojewódzka Komisja Konkursu Kultury Klasycznej powoływana przez Koło Warszawskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego działające przy Instytucie Filologii Klasycznej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-047 Warszawa, tel. 22 55 20 166, adres strony internetowej: www.ifk.uw.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych: iod@adm.uw.edu.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) udział w konkursie przedmiotowym Pani/Pana dziecka;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) w związku ze zleceniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana:

a) nie będą przekazywane do państw trzecich;

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:

- na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

- na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Potencjalne kategorie odbiorców to:

- instytucja nadrzędna: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

- instytucje współpracujące z Administratorem Danych w zakresie prawa oświatowego bądź organizacji Konkursu: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- szkoła macierzysta Pani/Pana dziecka,

- inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora Danych, które na podstawie odrębnej umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im do przetwarzania danych.

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.