Biblioteka

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU FILOLOGII KLASYCZNEJ UW (BIBLIOTEKI IFK)

Przepisy ogólne

1. Biblioteka IFK jest biblioteką naukową.

2. Bilioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym.

3. Prawo wypożyczania poza czytelnię mają:

 • pracownicy (również emerytowani) i studenci IFK,
 • studenci UW,
 • pracownicy naukowi UW,
 • aktualni członkowie Polskiego Towarzystwa Filologicznego,
 • użytkownicy spoza UW w ramach wypozyczania międzybibliotecznego,
 • posiadacze elektronicznej legitymacji absolwenta UW (ELA), wydanej przez BUW.

4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania albo pokryć koszt zakupu lub konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala kierownik po zasięgnięciu opinii Komisji Bibliotecznej.

Udostępnianie na miejscu

5. Wchodzących do czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni okryć,
 • zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie do książki obecności,
 • okazanie legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości,
 • wypełnienie odpowiedniego rewersu na pozycje wypożyczane do domu, wynoszone poza czytelnię albo wydawnictwa zamówione spoza czytelni.

6. Użytkownik ma wolny dostęp do wszystkich zbiorów dostępnych w czytelni. Korzystanie z tych zbiorów nie wymaga wypełnienia rewersu.

Wypożyczanie i zakładanie konta bibliotecznego

7. Założenia konta bibliotecznego dokonuje się na podstawie:

 • legitymacji pracowniczej lub studenckiej UW,
 • odpowiedniego dokumentu dla członka PTF.

8. O każdej zmianie nazwiska i danych kontaktowych (adresu domowego, e-maila, telefonu) czytelnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.

9. Studenci UW oraz słuchacze studiów podyplomowych na UW mogą wypożyczać 10 książek na okres 30 dni z możliwością prolongaty, a doktoranci i pracownicy UW – 30 książek na okres 1 roku.

10. Wypożyczone publikacje można prolongować osobiście, telefonicznie lub e-mailowo, jeśli inny użytkownik nie zgłosi na nie zamówienia.

11. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.

12. Przetrzymywanie publikacji ponad ustalony termin może skutkować blokadą konta lub dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

13. Czytelnicy zobowiązani są rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku lub uzyskać zgodę na przedłużenie okresu wypożyczenia.

14. Studenci kończący w danym roku akademickim studia I lub II stopnia mają obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki (jest ono podstawą do wydania dyplomu).

15. Wszystkie osoby posiadające konto biblioteczne w Bibliotece IFK, odchodząc z Wydziału lub Uniwersytetu mają obowiązek uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

16. Czasopisma, słowniki, encyklopedie, zbiory specjalne i inne cenne wydawnictwa, w tym druki z XIX wieku, udostępniane są wyłącznie na miejscu.

Wszyscy Użytkownicy korzystający z Biblioteki i jej zbiorów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów wewnętrznych i przepisów porządkowych obowiązujących w Bibliotece i na terenie IFK. Oznacza to również konieczność stosowania się do zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie trwającej pandemii.