Zaliczenie etapu studiów

2017-06-08

Szanowni Państwo,

 • żeby uzyskać zaliczenie etapu studiów, powinni Państwo:
 1. uzyskać komplet wpisów ocen w USOS;
 2. po upewnieniu się, że mają Państwo wszystkie zaliczenia i egzaminy wpisane w USOS, udać się do sekretariatu, by wydrukować́ kartę̨ egzaminacyjną z kompletem wpisów i z wyliczoną średnią;
 3. sprawdzić, czy na karcie są wszystkie wpisy, właściwa liczba punktów ECTS i średnia ocen i dopiero ze sprawdzonym wydrukiem oraz z kartą lektur udać się do opiekuna roku. Proszę się nie zgłaszać do opiekuna roku z innymi wydrukami (np. z zawierającymi oceny ze wszystkich etapów studiów, niezawierającymi wyliczonej średniej itp. Takiej karty opiekun nie będzie sprawdzać!);
 4. po uzyskaniu wpisu od opiekuna roku kartę egzaminacyjną wraz z kartą lektur złożyć w sekretariacie. Dopiero wtedy mogą Państwo na swoim koncie w USOS zgłosić etap studiów do rozliczenia.
 • Średnia ocen z etapu studiów będzie – jak w roku poprzednim – wyliczana przez USOS. Do średniej etapowej wliczają się wszystkie przedmioty podpięte pod program i etap (z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z Regulaminu Studiów). Zgodnie z regulaminem UW, obliczając średnią uzwględnia się tylko przedmioty objęte programem studiów w danym etapie studiów. Jeśli w planie studiów danego etapu są przewidziane przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego plan, przy obliczaniu średniej bierze się pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez studenta. W takiej sytuacji Państwo wskazują, które przedmioty mają być liczone do średniej, a które nie, odpowiednio podpinając je pod program i rozliczany etap studiów.
 • Sesja letnia trwa od 9 czerwca do 2 lipca; sesja poprawkowa od 28 sierpnia do 10 września.
 • Wszystkie zaliczenia przewidziane w programie studiów należy uzyskać do końca sesji poprawkowej tj. wrześniowej sesji egzaminacyjnej, czyli do 10 września. W terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej należy złożyć w sekretariacie rozliczoną przez opiekuna roku kartę egzaminacyjną.
 • Osoby, które z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów będą

ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku powinny zgłosić się do Zastępcy Dyrektora IFK ds. studenckich z odpowiednim podaniem o powtarzanie roku lub wpis warunkowy na rok następny. Podanie powinno być poparte przez opiekuna roku. Do podania należy dołączyć rozliczoną przez opiekuna kartą egzaminacyjną. Należy to zrobić w terminie siedmiu dni po sesji egzaminacyjnej czyli w dniach 11-15 września.

 • Rozliczenie etapu studiów musi zostać uzyskane do 30 września. W innym

razie od 1 października student nierozliczony zostaje skreślony z listy studentów.

 • Na koniec studiów licencjackich i magisterskich  konieczne jest także złożenie

karty obiegowej z bibliotek (IFK, UW).

 • Egzamin licencjacki, magisterski należy zdać do 30 września.

Z wszelkimi wątpliwościami proszę zgłaszać się do opiekuna roku, sekretariatu lub Zastępcy Dyrektora.

Życzymy Państwu udanej sesji.

Dyrekcja IFK


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej