Sesja poprawkowa 28.08.17–1009.17 - rozliczenie etapu studiów/wpis warunkowy/powtarzanie roku

2017-08-24

Drodzy studenci!

Życzymy Wam uzyskania wszystkich zaległych zaliczeń i egzaminów w sesji poprawkowej w terminie 28 sierpnia - 10 września!

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UW wszystkie zaliczenia przewidziane w programie studiów należy uzyskać do końca sesji poprawkowej tj. 10 września br. W terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej należy złożyć w sekretariacie rozliczoną przez opiekuna roku kartę egzaminacyjną.

Osoby, które nie wypełniły wszystkich wymogów, mogą ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku. zob. & 35 Regulaminu Studiów na UW (zakładka: Dla studentów > Tok studiów); zob. Ogłoszenia Dziekana: Uchwała Rady Wydziału z 2010 (z późniejszymi poprawkami). http://www.polon.uw.edu.pl/ogloszenia-dziekana

Patrz dalej:

zasady rozliczenia etapu studiów

wpis warunkowy

powtarzanie roku 

ZASADY ROZLICZANIA ETAPU STUDIÓW

 Żeby uzyskać zaliczenie etapu studiów, należy:

1. należy uzyskać komplet ocen w USOS;

2. po upewnieniu się, że wszystkie zaliczenia i egzaminy są wpisane w USOS oraz podpięte pod właściwy etap studiów, udać się do sekretariatu, by wydrukować́ kartę̨ egzaminacyjną z kompletem wpisów i z wyliczoną średnią;

3.  sprawdzić, czy na karcie są wszystkie wpisy, właściwa liczba punktów ECTS i średnia ocen i dopiero ze sprawdzonym wydrukiem oraz z kartą lektur udać się do opiekuna roku (UWAGA: od tegorocznej sesji wrześniowej należy również pobrać w sekretariacie kartę przedmiotów obowiązkowych do wyboru w celu wypełnienia wraz z opiekunem roku i ustalenia, jakie jest bieżące rozliczenie tych zajęć) ; nie należy się zgłaszać do opiekuna roku z innymi wydrukami (np. z zawierającymi oceny ze wszystkich etapów studiów, niezawierającymi wyliczonej średniej itp. Takiej karty opiekun nie będzie sprawdzać!);

UWAGA:

Jeżeli student jest warunkowo np. na II roku, musi udać się do opiekuna roku z dwiema kartami: z kartą z I etapu studiów, na której będą wydrukowane wszystkie przedmioty zaliczone w poprzednim roku akademickim oraz warunki z roku bieżącego (żeby tak było, student musi te przedmioty podpiąć pod I etap [nie rok] studiów), oraz z kartą z II etapu studiów. W takiej sytuacji opiekun roku musi studenta rozliczyć z obu etapów studiów.

4. po uzyskaniu wpisu od opiekuna roku, kartę egzaminacyjną wraz z kartą lektur i przedmiotów obowiązkowych do wyboru złożyć w sekretariacie; dopiero wtedy można na swoim koncie w USOS zgłosić etap studiów do rozliczenia;

 • Średnia ocen z etapu studiów będzie – jak w roku poprzednim – wyliczana przez USOS. Do średniej etapowej wliczają się wszystkie przedmioty podpięte pod program i etap (z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z Regulaminu Studiów tj. BHP, OWI, seminarium dyplomowe, egzamin certyfikacyjny). Zgodnie z regulaminem UW, obliczając średnią uwzględnia się tylko przedmioty objęte programem studiów w danym etapie studiów. Jeśli w planie studiów danego etapu są przewidziane przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego plan, przy obliczaniu średniej bierze się pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów wskazanych przez studenta. W takiej sytuacji Państwo wskazują, które przedmioty mają być liczone do średniej, a które nie, odpowiednio podpinając je pod program i rozliczany etap studiów 

Osoby, które nie wypełniły wszystkich wymogów etapowych, mogą ubiegać się o wpis warunkowy lub powtarzanie roku. 

wpis warunkowy

Jeśli do zaliczenia etapu brakuje jednego przedmiotu (w szczególnym przypadku dwóch), student ma prawo do zaliczenie warunkowego (z wyjątkiem ostatniego roku studiów, który można tylko powtarzać).  Do rozliczonej przez opiekuna roku karty przebiegu studiów należy dołączyć  podanie o warunkowe zaliczenie roku (może być wydrukowane z USOSu) i zgłosić się do zastępcy dyrektora IFK ds. studenckich. Podanie bez karty przebiegu studiów nie zostanie rozpatrzone.

 powtarzanie roku

Jeżeli student/ka nie zaliczył/a więcej niż dwóch przedmiotów lub jest na ostatnim roku studiów i nie zaliczył/a chociaż jednego przedmiotu (z wyjątkiem seminarium dyplomowego niezaliczonego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej), ma możliwość powtarzania roku. Do rozliczonej przez opiekuna karty przebiegu studiów należy dołączyć podanie o powtarzanie roku (może być wydrukowane z USOSu) z zaznaczeniem niezaliczonych przedmiotów i zgłosić się do zastępcy dyrektora IFK ds. studenckich. Podanie bez karty przebiegu studiów nie zostanie rozpatrzone.

Przy wpisie warunkowym i powtarzaniu roku pobierane są opołaty zgodnie z ustaleniami Rektora.Zob. Zakładka Dla studentów> Opłaty.

 

 • Na koniec studiów licencjackich i magisterskich  konieczne jest także złożenie karty obiegowej z bibliotek (IFK, UW).
 • Egzamin licencjacki, magisterski należy zdać do 30 września.
 • Z wszelkimi wątpliwościami należy zgłaszać się do opiekuna roku, sekretariatu lub Zastępcy Dyrektora.

  Wszystkie niezbędne informacje są dostępne od początku roku akademickiego w Informatorze IFK dostępnym na stronie internetowej w zakładce Dla studentów > Tok studiów.

 • Student nierozliczony zostanie z dniem 1 października skreślony z listy studentów.


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej